AGI – ماتئو سالوینی وارد کلاس بونکر زندان اوکیاردون در پالرمو شده است ، جلسات دادرسی مقدماتی برای تصمیم گیری در مورد محاکمه وزیر سابق کشور برای پرونده کشتی بازوهای باز است.

از نظر دادستان ، سالوینی مسئول آدم ربایی و امتناع از اسناد رسمی است. به نظر می رسد منطقه اطراف اتاق پناهگاه زره پوش است ، جاده ها محاصره شده و وجود آن بسیار زیاد است ون های زرهی پلیس و کارابینری.

خبر پیشنهادی  سالوینی ، در پوگلیا ما از Fitto حمایت می کنیم

“با جولیا بونگیورنو، آماده جلسه دادگاه ، متهم به ‘آدم ربایی’. با تشکر از پیامهای فراوان ، نزدیکی شما برای همه چیز ارزش دارد. “دبیر اتحادیه اتحادیه افزود:” با سر بالا نگه دارید ، متقاعد شوید که به عنوان وزیر به ایتالیا خدمت کرده اید. “