AGI – در آبروزو فشارها بر بیمارستانها همچنان در حال افزایش است ، از این رو تصمیم مارکو مارسیلیو ، رئیس جمهور منطقه آبروزو ، برای امضای مصوبه شماره 9 مربوط به اقدامات محدود کننده برای شش شهرداری در استان آکویلا. از روز پنجشنبه 25 فوریه تا یکشنبه 7 مارس ، شهرداری های: آتلتا ، پاچنترو ، کامپو دی گیوه ، کانسانو ، روکا کاساله و اورتونا دی مارسی در منطقه قرمز قرار خواهند گرفت.

خبر پیشنهادی  3 ماه اول ایمونی