AGI – “ما کشوری مجهز و سازمان یافته هستیم که قادر به پیروزی در این چالش هستیم. امروزه مشکل واقعی در سطح جهانی کمبود واکسن موجود در مقایسه با تقاضای جهانی بسیار شدید است. هیچ انباری در برخی از انبارها جمع نشده و فراموش نشده است و آنها تولیدکننده واکسن در هر قسمت از جهان هستند که دارای ویالهایی هستند که به طور صحیح مجاز هستند و یکی از آنها مقصر عدم مراجعه به آنها است. وزیر بهداشت روبرتو اسپرانزا این را در سنا گفت.

خبر پیشنهادی  ازدحام بیش از حد و خودکشی ها: اثرات کاوید در زندان ها