AGI – شروع صعود محتاطانه برای بورس های اروپا. فرانکفورت 0.15٪ ، لندن 0.39٪ و پاریس 0.41٪ رشد کردند. Piatta Milano ، با Ftse Mib 0.04٪ افزایش می یابد. در نیویورک ، آینده داوجونز 0.32٪ ، S&P 500 0.35٪ و Nasdaq 0.24٪ رشد کردند. Ftse Mib که 0.04٪ سود می برد.

خبر پیشنهادی  M5s بر صندوق بازیابی تمرکز دارد. با پول به دست آمده ، اولویت کاهش مالیات است