مقاله در حال به روز شدن است.

منحنی اپیدمیولوژیک در ایتالیا در حال کاهش است ، در حالی که سواب های کمتری انجام می شود. امروز 32،616 پرونده در برابر 39،811 مورد دیروز وجود دارد. مرگ و میر در حال کاهش است ، امروز 331 نفر در مقابل 425 نفر در 24 ساعت گذشته ، در حالی که تعداد کل قربانیان به 41394 نفر رسیده است. سوابهای انجام شده 191،144 ، 40،529 کمتر از 231،673 دیروز بود. این همان چیزی است که از بولتن روزانه وزارت بهداشت برمی آید.

خبر پیشنهادی  دی میشلی به کنته گفت که معامله با Aspi را ارزیابی کند