AGI – او از ازدواج ترتیب داده شده امتناع می ورزد ، از خانه فرار می کند و از کارابینی ها کمک می خواهد. پدر و مادرش او را تهدید به مرگ کرده بودند در صورت نقض سنت با ازدواج مخفیانه. این اتفاق در استان بولونیا رخ داد ، جایی که یک دختر بزرگسال از کارابینیری ایستگاه Alto Reno Terme (BO) درخواست کمک کرد ، زیرا از امنیت خود ترسیده بود ، تهدید شده توسط خانواده اش از تابعیت غیر ایتالیایی که نمی توانست ایده ازدواج او را تحمل کند با پسری غیر از پسری که می خواستند به او تحمیل کنند. این دختر با کمک دوست پسر و برخی از دوستانش ، همه خارجی ، قدرت بازگشت به ارتش را پیدا کرد.

خبر پیشنهادی  در فرمان بازگشایی ، دامداران سگ به فراموشی سپرده شدند