AGI – مردی فرزندان نوجوان خود را کشت و خودکشی کرد. این حادثه در تراباسله ، در منطقه پادووا اتفاق افتاد. برای به صدا درآوردن زنگ خطر و تماس با کارابینیری ، برادر قاتل ، که در ساعت 1.45 بعدازظهر سه جنازه را از طریق Sant’Ambrogio در خانه این مرد پیدا کرد.

خبر پیشنهادی  كيارا هنگام خوابيدن در منطقه كه بيشتر از آن تحت تاثير تاج قرار گرفته بود ، آرزو زندگي خود را تحقق بخشيد

الساندرو کانتین 49 ساله ، پسرانش فرانچسکو 15 ساله و پیترو 13 ساله را شاید در خواب چاقو زد و سپس اسلحه را به سمت خود چرخاند. بررسی ها همچنان ادامه دارد. انگیزه این حرکت هنوز مبهم است.