“این نخستین شکل از استقلال است ، جنوبی تصمیم گرفته است با پروژه خودمختاری ما ازدواج کند. من آن را به عنوان یک شوخی می گویم. من می خواهم درخواست تجدید نظر کنم: گفتن شمال را علیه جنوب متوقف کنید ، اگر جنوب می گوید مرزها را ببندید ، جنوب علیه شمال است.” بنابراین فرماندار ونتو لوکا زایا در کنفرانس مطبوعاتی روزانه معمول صحبت می کند.

خبر پیشنهادی  "من اثر تغییر اقلیم نیستم"

“خود را در کفش شهروندی قرار دهید که در قطار می رود ، این بدان معنی است که همه قطارها لغو می شوند ، دیگر تمام قطارهایی که از مرزهای منطقه خارج می شوند دیگر معنی ندارند. اما چه پیشنهادی داریم ، آنها چگونه این اقدامات را عملی می کنند؟” ما همیشه همه را میزبانی کرده ایم و پذیرفته ایم ، من هرگز مرتکبی نکرده ام تا مردم را از خانه های دوم دور سازم.

خبر پیشنهادی  آتش سوزی در ساختمان در میلان ، از ترس اما هیچ زخمی