AGI – ایالات متحده در نظر گرفتن یک تحریم هماهنگ با متحدان بازیهای المپیک زمستانی پکن برنامه ریزی شده از 4 تا 20 فوریه 2022. سخنگوی وزارت امور خارجه چنین گفت ند قیمت.

پرایس در پاسخ به خبرنگاران که از ایالات متحده سوال کردند آیا تحریم “چیزی است که ما مطمئناً می خواهیم درباره آن بحث کنیم” آنها در بازیهای المپیک پکن شرکت می کنند اما مشخص می کند که هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

خبر پیشنهادی  پسر اطمینان می دهد ، جلوی تجویز واکسن ها گرفته نمی شود

“آ رویکرد هماهنگ این نه تنها به نفع ما بلکه به نفع متحدان و شرکای ما نیز خواهد بود “، پرایس اشاره کرد ، در راستای استراتژی مشخص شده رئیس جمهور بایدن با هدف ساختن “یک دیوار غربی” در برابر دولت اژدها.