مقاله در ساعت 15.30 به روز شد

در همه پرسی قانون اساسی در مورد کاهش نمایندگان مجلس ، “بله” با درصدی بین 65 تا 68 درصد خود را تأیید می کند. این نتایج اولین نظرسنجی های خروجی است. طبق داده های وزارت کشور ، میزان مشارکت کمی بیش از 52 درصد خواهد بود.

خبر پیشنهادی  شوک بین 3/5 و 4 ریشتری در Pavese

در مورد انتخابات منطقه ای ، در توسکانی جیانی کمی جلوتر از سکاردی است. کامپانیا با دی لوکا می ماند که به وضوح خود را در مورد کالدورو ادعا می کند. در منطقه مارکه ، مزیت نامزد راست میانه آکوارولی به همان اندازه در ونتو مشخص است ، که زایا را با بیش از 70 درصد و در لیگوریا با توتی بیش از 50 درصد را تأیید می کند. در عوض ، در پولیا بین امیلیانو و فیتو قرار دارد که هر دو بین 39 تا 43 درصد است. این نتایج اولین نظرسنجی های خروجی است.

خبر پیشنهادی  "من ضامن هستم ، دولت آنجاست". و در بازگشایی ها شتاب می یابد