AGI – “پس از تقریباً یك سال تاریكی ، سرانجام در انتهای تونل شروع به دیدن مقداری نور می كنیم. ورود واكسن Moderna پس از Pfizer خبر خوب دیگری است كه به ما اجازه می دهد فعالیت واكسیناسیون را ادامه دهیم ، برای کدام ایتالیا رتبه اول اروپا را دارد“کمیساریای فوق العاده دومنیکو آرکوری در روز ورود اولین دوزهای واکسن Moderna به ایتالیا بر این موضوع تأکید می کند.

خبر پیشنهادی  آرکوری می گوید: "هنوز لیستی از سایت های تجویز واکسن وجود ندارد."

“همه ما امیدواریم – او اضافه می کند – که تا پایان ژانویه EMA واکسن AstraZeneca را نیز مجاز کند ، اما راه رسیدن به ایمنی گله هنوز طولانی است و از همه می خواهد که مراقب اقدامات خود نباشند مهار ویروس “.