AGI – “ما شاهد تلاش حداکثری همه مناطق هستیم، که مطمئناً باید با گذشت زمان ادامه یابد. این یک کارزار انقلابی است، ما هیچ تجربه ای در مورد یک کمپین واکسیناسیون نداریم که در مدت زمان کوتاهی بر روی چنین سهم بزرگی از مردم انجام شود. این برای همه چیز جدیدی است. “این را رئیس جمهور Istituto Superiore di Sanità ، سیلویو بروسافرو ، پس از ورود اولین tranche 47 هزار دوز واکسن Moderna به ISS گفت.

خبر پیشنهادی  جهنم سواران ، ایستگاه پلیس Uber ایتالیا