AGI – بازی جنوا و تورین که قرار است روز شنبه 3 اکتبر برگزار شود به تعویق می افتد. تصمیم منتظر توسط شورای سری A Lega گرفته شد. این مسابقه به دلیل 15 مثبت Covid-19 گزارش شده توسط جنوا با آخرین سواب های ساخته شده بین بازیکنان و کارکنان به تعویق افتاد.

خبر پیشنهادی  50 هزار یورو به قربانیان سو abuse استفاده جنسی