AGI – پس از CNN ، CBS همچنین بهترین عملکرد را در مقایسه با دونالد ترامپ در تلویزیون به جو بایدن رقیب دموکرات نسبت می دهد. معاون پیشین رئیس جمهور برای 48 درصد از مصاحبه شوندگان وضعیت بهتری داشتند ، برای 41 درصد ترامپ پیروز شد و برای 10 درصد آنها یکنواخت هستند.

خبر پیشنهادی  پاداش 100000 یورویی به رئیس INPS Tridico باعث افزایش لیگ می شود