“تعلیق گسترده فعالیت های اقتصادی ناشی از اقدامات مهار تقریباً در همه جای دنیا ، بر توانایی خانواده های اروپایی در مقابله مستقل با نیازهای اقتصادی خود در هفته های آینده تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.” این هشدار در مقاله ای ویرایش شده توسط سه محقق از بانک ایتالیا وجود دارد که براساس آن ، اقدامات قفل شونده “تأثیرات شدیدی بر فرصت های شغلی و ظرفیت درآمد بخش بزرگی از جمعیت دارد و طولانی شدن آنها باعث تشدید شرایط سخت اقتصادی می شود. موجود و به طور بالقوه موارد جدیدی را ایجاد می کند “.

خبر پیشنهادی  دعوت Arcuri از معلمان برای شرکت در آزمون Covid