AGI – وزرای لیگ در دولت دراگی؟ “ما در نیمه راه کارها را انجام نمی دهیم ، اگر آنجا باشیم ، در غیر این صورت به مخالفان کمک می کنیم همانطور که در یک سال و نیم گذشته انجام داده ایم”. ماتئو سالوینی ، رهبر لیگ شمال به RaiNews24 گفت.

خبر پیشنهادی  ساختار ژنتیکی SARS-CoV-2 منشا آن در آزمایشگاه را رد نمی کند

اگر فضاهایی برای کمک به میلیون ها ایتالیایی نیازمند وجود داشته باشد ، ما آنجا هستیم. غیرعادلانه خواهد بود – اضافه کرد سالوینی – بله یا نه گفتن بدون در نظر گرفتن “. برای رئیس لیگ ،” این زمان حمایت خارجی نیست ، برای چیزهای عجیب و غریب. یا آنجا هستی یا نیستی “.

خبر پیشنهادی  پمپئو در رم و پاپ در 29 و 30 ، چین در مرکز گفتگوها