برای نخست وزیر انگلیس ، بوریس جانسون ، که در بیمارستان کرونوی ویروس بستری بود ، استفاده از دستگاه تنفس ریوی ضروری بود. ریا نووستی با استناد به دو منبع از سیستم بهداشت ملی (NHS) از آن پشتیبانی می کند. جانسون ده روز پس از اعلام اینکه آزمایش کرونو ویروس مثبت کرده است ، برای آزمایش در بیمارستان بستری شد. داونینگ استریت هم چنین گفت

خبر پیشنهادی  جمع آوری نخود فرنگی مطابق با قوانین ضد کووید آغاز شد