AGI – Jهوا بولسونارو بازگشته است تا رد یک قفل ملی را رد کنداگرچه توسط تکنسین ها به عنوان اقدامی برای مهار سطح بحرانی موج دوم همه گیری در برزیل استناد شده است. رئیس جمهور برزیل بار دیگر تأکید کرد که هیچ قفلی “یا سیاست هایی مانند بستن در خانه یا بستن همه چیز” وجود نخواهد داشت ، باز هم به دلیل عواقب منفی نگران کننده در اقتصاد ملی. دیروز مرگ ناشی از کوید در برزیل به 3 هزار و 829 نفر رسید.

خبر پیشنهادی  محکومیت شهردار آپاندینو برای رویدادهای Piazza San Carlo درخواست شد