AGI – کمیسیون اروپا تلاش خود را برای تصویب قرارداد سرمایه گذاری منعقد شده در پایان سال 2020 با چین توسط کشورهای عضو و پارلمان به حالت تعلیق درآورد ، و شرایط سیاسی را ناکافی دانست

والدیس دومبروسکیس ، معاون کمیسیون اروپا ، به خبرگزاری فرانسه گفت. “ما در حال حاضر برخی از تلاش های آگاهی سیاسی توسط کمیسیون را به حالت تعلیق درآورده ایم ، زیرا واضح است که در شرایط فعلی ، با تحریم های اتحادیه اروپا علیه چین و ضد تحریم های چین ، از جمله علیه اعضای پارلمان اروپا ، محیط زیست برای تصویب توافق نامه مناسب نیست “، توضیح داد دومبروسکیس.

خبر پیشنهادی  نزاع و جدال در میکونوس ، مگیر کاپیتان منچستر یونایتد دستگیر شد