تصاویر زلزله که Smyrna را ویران کرد

 • © Mehmet Emin Menguarslan / AGENCY ANADOLU / آژانس آنادولو از طریق خبرگزاری فرانسه

  خسارات زمین لرزه در Smyrna
  ->


 • خسارات زمین لرزه در Smyrna

  © Mehmet Emin Menguarslan / AGENCY ANADOLU / آژانس آنادولو از طریق خبرگزاری فرانسه

  خسارات زمین لرزه در Smyrna

  ->


 • خسارات زمین لرزه در Smyrna

  © Mehmet Emin Menguarslan / AGENCY ANADOLU / آژانس آنادولو از طریق خبرگزاری فرانسه

  خسارات زمین لرزه در Smyrna

  ->


 • خسارات زمین لرزه در Smyrna

  © Mehmet Emin Menguarslan / AGENCY ANADOLU / آژانس آنادولو از طریق خبرگزاری فرانسه

  خسارات زمین لرزه در Smyrna

  ->


 • خسارات زمین لرزه در Smyrna

  © Mehmet Emin Menguarslan / AGENCY ANADOLU / آژانس آنادولو از طریق خبرگزاری فرانسه

  خسارات زمین لرزه در Smyrna

  ->

خبر پیشنهادی  "حالا من از کوید مصون هستم. شاید برای همیشه"