پس از فروپاشی جزئی یخچالهای طبیعی هیمالیا که باعث طغیان ناگهانی دو رودخانه ، Alaknanda و Dhauliganga ، و طغیان شدید شد ، در شمال هند ترس از یک قتل عام وجود دارد.

امداد پس از فاجعه یخچال در هیمالیا

خبر پیشنهادی  او که از چرخ مست است ، فرار می کند و دختری را در منطقه بولونزی می کشد