تصاویر ویرانی ناشی از انفجار در نشویل


خبر پیشنهادی  در 5 ماه درگذشت. در نیویورک جوانترین قربانی جهان است