جایزه نوبل فیزیک به سه دانشمند سیاهچاله


راجر پنروز ، بریتانیایی ، راینهارد جنزل ، آلمانی و آندره گز ، آمریکایی ، به خاطر کشفیاتشان در یکی از خارق العاده ترین پدیده های جهان جایزه دریافت کردند. از جمله ، آنها نشان دادند که نظریه عمومی نسبیت منجر به تشکیل این اجرام آسمانی می شود که همه چیز ، حتی نور را جذب می کنند.

خبر پیشنهادی  "نیمی از نمایندگان مجلس امروز کاری نمی کنند"