دادستان رم تحقیقاتی را انجام داده است ، در حال حاضر علیه افراد ناشناس ، تا مشخص كند كه آیا در سالمندان در مواردی كه موارد ابتلا به ویروس كووید -19 وجود داشته ، تخلفات بهداشتی در دو ساختار وجود داشته است. پرونده راه اندازی شده توسط معاون دادستان Nunzia D’Elia ، به ویژه خانه سالمندان ویلا فولویا و خانه بقیه Giovanni XXIII است.

خبر پیشنهادی  به اجسام آتاناسیو و یاکوواچی کشته شده در کنگو در Ciampino برسید