AGI – دادگاه اتحادیه اروپا ایتالیا را در مورد کیفیت هوا بررسی می کند و آن را محکوم می کند ، با “مازاد سیستماتیک و مداوم “، “مقادیر محدود تعیین شده” برای ریزگردها مرتباً در منطقه نقض شده است.

دادگاه ، خطاب به کمیسیون اروپا در سال 2018 ، “اشاره می کند که ، از سال 2008 تا 2017 ، از مقدار حد مجاز روزانه و سالانه تعیین شده برای ذرات PM10 به طور منظم بیش از حد” در تعدادی از مناطق قلمرو ایتالیا ، و آن “ایتالیا به وضوح اقدامات به موقع انجام نداده است“برای اطمینان از انطباق با مقادیر محدود.

خبر پیشنهادی  آتش دوستانه به BoJo: "خیلی آهسته باز کنید"