AGI آلمان برای اولین بار بیش از 16000 مورد جدید از ویروس کرونا ویروس روزانه را تجربه می کند ، در حالی که دیروز 15،000 مورد است. این را انستیتو رابرت كخ ، مركز اپیدمیولوژیك ملی اعلام كرد ، براساس آن ، عفونتهای جدید در 24 ساعت 16،774 است و تعداد كل موارد را به 481،013 می رساند. در یک روز 89 قربانی وجود دارد که تعداد کل آنها به 10272 نفر می رسد: این همچنین در مقایسه با 27 مرگ ثبت شده دیروز ، یک افزایش خالص است.

خبر پیشنهادی  ساحلی که دیگر وجود ندارد ، توسعه بندر صنعتی کالیاری را مسدود کرد