AGI – تعداد مثبت های جدید در طی 24 ساعت گذشته کاهش یافته است. آنها 17455 نفر هستند ، دیروز 18916 نفر بودند (- 1،461). با این وجود ، تعداد سواب کمتری انجام شد ، 257،024 در مقابل 323،047 دیروز. این همان چیزی است که از بولتن روزانه وزارت بهداشت برمی آید.

خبر پیشنهادی  مدرسه: سیریو ، ما به شدت از نظم دفاع خواهیم کرد

از سوی دیگر ، نرخ مثبت در حال افزایش است و 6.7٪ است (دیروز 5.8٪ بود). تعداد مرگ و میر در حال کاهش است: آنها در 24 ساعت گذشته 192 نفر در مقابل 280 نفر در روز گذشته هستند.

تعداد پذیرش در بخش های مراقبت ویژه 15 نفر دیگر است (دیروز 22 نفر بودند) با 131 پذیرش در روز و به 2231 نفر می رسد. بستری های عادی در بیمارستان 266 واحد رشد می کنند (دیروز 80+) و 18،638 بستری هستند.

خبر پیشنهادی  تولید ناخالص داخلی با 8٪ و زیان 126 میلیارد. تخمین های دف