AGI – سرقت بعد از ظهر پنجشنبه در خیابان Madama Letizia ، در منطقه رومی Parioli. مرد 64 ساله ای که بیرون از مدرسه فرزندش بود ، تحت فشار قرار گرفت و رولکس 50 هزار یورویی را سرقت کرد. سپس دو سارق با موپد متواری شدند.

خبر پیشنهادی  کونته می گوید ایتالیا هنوز نمی تواند به حالت عادی برگردد