AGI – منطقه کالابریا می تواند تاریخ انتخابات برای تمدید شورای منطقه ای را از 10 نوامبر زودتر و حداکثر 150 روز تعیین کند. کالابریا نمی تواند تاریخ رأی گیری را قبل از 8 فوریه تعیین کند.

به دلیل درگذشت ژول سانتلی ، انتخابات برای تمدید شورای منطقه ای کالابری ضروری است. به تعویق افتادن آنها به سال 2021 به دلیل شرایط اضطراری کوید است

خبر پیشنهادی  زنان و موفقیت های مارادونا. اما تنها عشق او توپ بود