America2020: دادگاه عالی و کارزاری فلوریدا


نهمین قاضی دادگاه را به جای روت بدر گینسبورگ منصوب کنید که جمعه در سن 87 سالگی درگذشت. تحریم های جدید علیه کوبا را اجرا کنید این آخرین اقدامات دونالد ترامپ برای جمع آوری مجدد نظرسنجی ها است. مطالعه در جدول ، اعداد در دست

خبر پیشنهادی  فاز 2 بین مناطق زرهی و شهرهای مرزی آغاز می شود