AGI – فرانکو موربیدلی که ابتدا از خط پایان عبور می کند و پس از آن فرانچسکو باگنایا: این یکی است یک نشان در پرچم برای امضای جایزه بزرگ MotoGP میسانو.

بنابراین دو مکان اول سکو به موربیدلی صعود می کند یاماها پتروناس و موربیدلی در دوکاتی پراماک. مقام چهارم برای والنتینو روسی.

خبر پیشنهادی  برف در ترنتینو آلتو آدیژه ، -11 درجه در کوهها