AGI – اندکی بعد از ظهر امروز 15 بعد از ظهر زمین لغزش می کند بولزانو: رانش زمین تا حدی تخریب شده است هتل ‘Eberle’ ، در منطقه Sant’Osvaldo. هیچ تلفاتی گزارش نشده است.

اولین تصاویر صورت سنگی فروریخته را در بخشی از ساختمان نشان می دهد. رانش زمین باعث ریزش سالن مهمانی هتل متعلق به خانواده Zisser شد. سنگها از مونت توندو ، کوهی که به فلات رنون منتهی می شود جدا شده اند.

خبر پیشنهادی  امتحان دبیرستان در 17 ژوئن با حضور ، یک ساعت طول می کشد