AGI – در مازارا دل والو روز درست پس از نیمه شب آغاز می شود ، زمانی که قایق های پر از ماهی از دریا به بندرهای قدیمی و جدید باز می گردند. AGI کار ماهیگیران و مالکان کشتی را که حداقل 30 سال درگیر “جنگ میگوی قرمز” بودند ، مورد اختلاف ایتالیایی ها ، تونسی ها و لیبیایی ها قرار گرفت. اینجا خستگی و عصبانیت یک نیروی دریایی است که فقط چند سال پیش مهمترین آن در اروپا بود.

خبر پیشنهادی  اولین ست در منچستر ، رم با نتیجه 6-2 مغلوب شد