نیروهای پلیس درگیر در بررسی رعایت مقررات مربوط به عفونت کورو ویروس دیروز 301،708 نفر و 93،765 نفر را بین مشاغل و مشاغل بررسی کردند.

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت کشور ، افرادی كه به دلیل عدم احترام به اقدامات مربوط به مسافرت مجازات اداری شده اند ، 10442 نفر بودند. 82 نفر به دلیل صدور گواهینامه جعل در خود اعلامیه ، 82 نفر به دلیل نقض قرنطینه گزارش شده اند ، 218 غرفه دار مجازات شده و 41 مشاغل تعطیل شده اند.

خبر پیشنهادی  دانیل منکارلی جایزه جادوگر جوان را دریافت می کند. Veronesi سستینا را هدایت می کند