AGI – الكسي نوالني تا 15 فوريه در زندان بسر مي برد: اين امر توسط دادستان روسيه برقرار شد و از زمان دستگيري 30 روز به وي تحمل كرد. وادیم حریف روسی ، وادیم کوبزف ، این موضوع را در توییتر اعلام کرد.

دادگاه شهر خیمکی در خارج از مسکو جلسه ای را در ایستگاه پلیس محلی برگزار کرد. ناوالنی این روند را “آخرین شکل غیرقانونی” توصیف کرد.

خبر پیشنهادی  هلیکوپتر سقوط شده در تیبر پیدا شد