AGI – تماس تلفنی طولانی و صمیمی امروز بین دبیر حزب دموکرات نیکولا زینگارتتی و وزیر کشور لوسیانا لامورگسه. وزیر امور خارجه می خواست مجدداً از حمایت حزب دموکرات برای فعالیت وزارت کشور به وزیر تأکید کند ، به ویژه با تکذیب هرگونه ابتکار یا علاقه زینگارتیتی برای تغییر کارها یا سمت های دولت. این همان چیزی است که ما در یادداشت دفتر مطبوعات حزب دموکرات می خوانیم.

خبر پیشنهادی  ترامپ برای بعداً به مار-لا-لاگو فکر می کند. اما همسایگان آن را نمی خواهند