AGI – “امیدوارم کسی در دولت وجود نداشته باشد که به فکر تعطیلی مجدد اماکن ، مغازه ها ، دفاتر ، کارخانه ها و مدارس باشد زیرا ما خطر مرگ داریم”. بنابراین ماتئو سالوینی ، دبیر لیگ شمال در مورد Dpcm جدیدی که توسط دولت بررسی می شود سال کرد. وی گفت: “خوب است که مراقب باشید ، دور و ماسک بزنید. اما در خانه بسته است ، نه. هشتاد درصد از عفونت ها در خانه اتفاق می افتد: این داده ها هستند ، بنابراین بی فایده است که بخواهیم کسانی را که کار می کنند سرزنش کنیم”.

خبر پیشنهادی  درگیری ، گاز اشک آور و شعارهای علیه حزب الله