AGI – به روز شده در 16.50.

انجمن جنایی که با “هدف تسهیل فعالیت انجمن های مافیایی” تشدید شده است. این ، مطابق آنچه در دستور Gip خوانده شده است ، اعتراض – مطابق ماده 416 bis 1 – به دبیر ملی UDC ، لورنزو سسا ، در زمینه تحقیقات “مشخصات پایین” از Dda Catanzaro که امروز صبح مطرح شد ، ایراد شد. اجرای 50 اقدام محدود کننده. وی در سسا به دلیل اینکه در ناهار با برخی از مظنونان متصل به “Ndrangheta” بوده است ، به منظور بحث در مورد اعطای قرارداد ، توسط مقامات قضایی Catanzaro به چالش کشیده شد.

خبر پیشنهادی  پس از دوقلوها D'Innocenzo از 'Favolacce' جوزپه ساكا حالا روی وب ستاره ستاره جنی-ferlopez تمرکز دارد