AGI – “ما باید از یک مدل ورزشی اروپایی بر اساس ارزش ها دفاع کنیم، درباره تنوع و شمول “. مارگاریتس شیناس ، نایب رئیس کمیسیون اروپا ، با رد پروژه سوپرلیگ در توییتر نوشت.جایی برای رزرو آن برای چند باشگاه ثروتمند و قدرتمند وجود ندارد که می خواهند با همه آنچه انجمن ها نشان می دهند قطع رابطه کنند: مسابقات قهرمانی کشور ، صعود و سقوط و حمایت از آماتور پایه. جهانی بودن ، شمول و تنوع عناصر اصلی ورزش اروپا و سبک زندگی ما در اروپا است. “

خبر پیشنهادی  بنابراین من به کاخ سفید رأی دادم. پشت فرمان