AGI – شنبه و یکشنبه ایتالیا همه در منطقه نارنجی خواهند بود. بر اساس گزارش برخی از وزرا ، شورای وزیران امشب این تصمیم را گرفت.

دبیرستان آنها در 11 ژانویه بازگشایی می شوند و در 7

بازگشایی با 50٪ اتفاق خواهد افتاد ، با توجه به آنچه آموخته شده است ، در پایان Cdm.

خبر پیشنهادی  نخست وزیر می گوید: "از دوشنبه" بازگشایی "یونان به تعطیلات"

نقطه ملاقات 11 ژانویه برای دبیرستان ها پس از رویارویی حزب دموکرات با هدف 15 و جنبش 5 ستاره و ایتالیا viva که خواستار عزیمت مجدد در 7 ژانویه بودند پیدا شد.

آنجا پادرمیانی، بر اساس گزارش ها ، آن را نخست وزیر جوزپه كنته انجام داد.