AGI – ریاست شورای وزیران در یادداشتی اعلام كرد كه “شورای وزیران بعدی” در 22 فوریه 2021 ، ساعت 09.30 در پالازو چیگی تشکیل می شود.

موضوعات مورد بررسی عبارتند از “فرمان قانون ، مقررات فوری بعدی در مورد مهار اورژانس اپیدمیولوژیک از Covid-19 (ریاست جمهوری-بهداشت) ؛ قوانین منطقه ای. بررسی ، مطابق با ماده 127 قانون اساسی ، قوانین منطقه ای ؛ مختلف و هر ”

خبر پیشنهادی  گیمبه به یک برنامه همه گیر جدید نیاز دارد