AGI – طبق آنچه آموخته شده است ، شورای وزیران برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی که بیشتر تحت تأثیر اقدامات ضد گسترش Covid-19 قرار دارند ، مصوبه ترمیم مجدد را تصویب کرده است. جلسه در Palazzo Chigi هنوز در جریان است.

خبر پیشنهادی  استفاده از برنامه Immuni تا سال 2021 تمدید شده است