“شوک بی سابقه ای.” این در UPB در یادداشت وضعیت اقتصادی در ماه آوریل مورد تأکید قرار گرفت که اولین اثرات تأثیر تاج را تحلیل می کند.

“مرحله چرخه ای ، که سال گذشته به طور کلی رکود کرده بود – در سه ماهه آخر سال 2019 رو به وخامت گذاشته است. گسترش سریع اورژانس سلامت ، از اواخر ماه فوریه ، تصویر را تغییر داد. وضعیت اقتصادی با سرعت و شدت بی سابقه ای در زمان صلح. عدم قطعیت خانواده ها و مشاغل همچنان رو به افزایش است: شاخص یوبا در سه ماهه اول سال قطعاً بدتر شده است. ”

خبر پیشنهادی  زینگارتتی از سمت دبیری حزب دموکرات استعفا داد

بنابراین ، برای دفتر بودجه مجلس ، “برای نیمه اول سال ، كاهش فعالیت اقتصادی با شدت استثنایی كه هرگز در تاریخ جمهوری ثبت نشده است” ، حدود 15 درصد امتیاز تخمین زده می شود.