AGI – صورتجلسه مصوب ریاست شورای وزیران تولید شده توسط کمیته علمی فنی اورژانس Coronavirus در وب سایت بنیاد لوئیجی Einaudi منتشر شده است و اساس آن اقدامات مختلفی است که از طریق dpcm اتخاذ شده است. این 5 دقیقه برای بیش از 200 صفحه متن است که توسط کمیته به دستور رئیس اداره حفاظت از مدنی در 3 فوریه تأسیس شده است. این پنج دقیقه تاریخ 28 فوریه ، 1 مارس ، 7 مارس ، 30 مارس و 9 آوریل 2020 است.

خبر پیشنهادی  نه فقط فیلم ها ، ده ها بازدید از پاپ در کتاب موریکون