AGI – هفده شرکت و 48 ملک ، برای ارزش 50 میلیون یورو توقیف شد توسط پلیس دارایی فرماندهی استانی کاتانیا ، در سیسیل ، لومباردی و ونتو. این دارایی هایی است که در دست دولت است مافیایی و به ویژه به طایفه اسکالیسی-لاودانی. صد سرباز از شعله های زرد آتنا با پشتیبانی Scico ، il در این عملیات شرکت کردند مرکز تحقیقات جرایم سازمان یافته مرکزی.

خبر پیشنهادی  چاک نوریس انکار می کند ، من در Capitol Hill نبودم بلکه یک فرد زیبا بود

بیست و شش گیرنده مشکوک اقدامات احتیاطی شخصی و واقعی صادر شده توسط قاضی تحقیق به درخواست اداره مبارزه با مافیای منطقه. جنایات ارتباط جنایی از نوع مافیایی و انتقال تقلبی ارزشها به منظور دور زدن قانون ضد مافیایی ، به چالش کشیده شده است.