“همه با هم برای شروع فصل”.

این پیامی است که نگهبانان سزناتیکو می خواستند فلش اوباش را که بعد از ظهر دیروز در ساحل شهر روماگنا سازماندهی شده بود ، به دست بیاورند ، فقط یک سنگ پرتاب از آسمان خراش. مدیران مؤسسات حمام پیدا كردند كه با استفاده از ابزارهای تجاری خود ، نوشتاری بزرگ به طول 120 متر به طول سیزده متر را تركیب كردند: حدود 300 تختخواب ساحلی كه جمع آوری شده در کنار هم ، نوشتار “را با هم” ترسیم كردند.

خبر پیشنهادی  زیرا کانتالامسا بدون اسقف یک کاردینال خواهد بود

آنها توضیح دادند: “هر تختخواب آجر كوچك است كه به طور نمادین بیانگر فعالیت های سزناتیكو است – آنها توضیح دادند – هرکدام از ما با تفاوت های خود در شکل گیری پیشنهاد توریستی خود نقش داریم.