قاتل ادعا شده الئونورا مانتا و دانیل دی سانتیس ، که شامگاه 21 سپتامبر در لچه کشته شد ، دستگیر می شد. برای نوشتن آن روزنامه پولیا است که طبق آن قاتل از آشنایان زن و شوهر جوان است. کارابینی ها کنفرانس مطبوعاتی را در مقر استان با یادداشتی برای ساعت 10.30 شب فراخواندند.

خبر پیشنهادی  دو مورد جدید در پارلمان ، مثبت برای کوید لورنسین و معاون وزیر Merlo