AGI – ایتالیا به لیست انگلیس اضافه شد که مسافران انگلیسی را برای قرنطینه احتیاج دارد. این را وزیر حمل و نقل گرانت شپس اعلام کرد. این اقدام همچنین بر واتیکان و سان مارینو تأثیر می گذارد.

خبر پیشنهادی  فشار ضد Covid ، پشتیبانی از تأثیرگذار در Siracuse