AGI – انریکو لاغی به عنوان مدیر و رئیس هیئت مدیره نسخه منصوب خواهد شد. این موضوع توسط این شرکت در یادداشتی اعلام شد که جیانی میون “در طول ماه جاری از سمت مدیر و رئیس شرکت منصرف خواهد شد”.

لقی وظیفه “حمایت از شورا در ادامه و تلفیق روند نوسازی و تقویت استراتژی اجتماعی” را خواهد داشت. “این است – ادامه یادداشت – انتخاب ماتریس فنی واضح ، به نفع حرفه ای با رویکرد نهادی قوی ، که از اعتماد کامل همه اعضای خانواده و هیئت مدیره برخوردار است ، همچنین برای شناسایی آینده یک شخصیت مدیریتی که می تواند شرکت را در یک سفر طولانی مدت همراهی کند. انتظار می رود رسمیت دفتر توسط جلسه سهامداران تا 30 نوامبر 2020 انجام شود “.

خبر پیشنهادی  "پاسخ ایمنی قوی می دهد"

با تشکر ویژه از میون برای همکاری طولانی که در سال 1986 آغاز شد و (به استثنای وقفه ای بین 2016 و 2019) که تا امروز ادامه داشته است “