انفجار فوق العاده در بیروت: 73 کشته و 3700 زخمی


یخ زدایی در یک کانسار نیترات سدیم در نزدیکی بندر. غرش در تمام طول قبرس شنیده می شود. دبیر حزب فالانژیست در میان قربانیان بود. خسارات جدی به بسیاری از ساختمانها از جمله کاخ ریاست جمهوری وارد شده است. فرماندار پایتخت لبنان: “مانند هیروشیما و ناگازاکی”. رئیس جمهور عون شورای عالی دفاع را تشکیل داده است. حتی توسط ارتش ایتالیایی نیروی بین المللی یونیفیل کمی زخمی شد: او کسی بود که به طور مستقیم به اعضای خانواده اش اطلاع می داد.

خبر پیشنهادی  فون در لاین می گوید: "خوب دراگی ، اکنون خستگی ناپذیر روی برنامه بهبودی کار کنید."